Ochrona Danych Osobowych.


Klauzula informacyjna

w związku z udostępnianiem informacji publicznej

 

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Wieluniu ul. Józefa Piłsudskiego 6, 98-300 Wieluń, tel. 43 843 80 59, email: sekretariat@pcuwwielun.pl
  2. W Powiatowym Centrum Usług Wspólnych w Wieluniu został wyznaczony Inspektor ochrony danych – Sławomir Mazur, z którym możliwy jest kontakt w sprawie danych osobowych: listowny – Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Wieluniu ul. Józefa Piłsudskiego 6, 98-300 Wieluń,                e-mailowy: slawek6808@op.pl, telefoniczny: +48 727931623
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o dostęp do informacji publicznej na podstawie przepisów ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej, a ich przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust 1 lit. c, e RODO).
  4. Dane osobowe przez Państwa udostępnione mogą być przekazane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
  5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  6. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji wniosku oraz przechowywane przez okres wskazany w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach .
  7. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych, prawo ich sprostowania. Korzystanie z uprawnień przysługujących osobie, której dane dotyczą, realizowane jest w oparciu o zasady i przepisy Kodeks Postępowania Administracyjnego.
  8.  Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 860 70 86
  9. Podanie przez Państwo danych osobowych odbywa się na podstawie obowiązujących regulacji prawnych.
  10. Dane udostępnione przez Państwo nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych.
Informacja wytworzona przez:
Monika Koryciak
email: mkoryciak@pcuwwielun.pl
, w dniu:  10‑01‑2020 11:41:41
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mirosław Szymul
email: shymool@lowielun.eu tel.:515094887 fax: 438860467
, w dniu:  10‑01‑2020 11:41:41
Data ostatniej aktualizacji:
18‑01‑2024 15:08:58
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie